ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VIRAGGIO NEDERLAND gevestigd en kantoorhoudende te (6531ST) Nijmegen aan de Vossenlaan 140.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (tot het verrichten van werkzaamheden), verkopen en leveringen van Viraggio Nederland, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen "de gebruiker". Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 4. Ingeval van een geschil tussen partijen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden is enkel de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden maatgevend. Eventuele vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld als extra service voor de wederpartij.


Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, opgave van levertijden van de gebruiker zijn vrijblijvend, ook als van de aangeboden artikelen en/of werkzaamheden afbeeldingen/catalogi, tekeningen e.d. worden verstrekt. Gemelde afbeeldingen/catalogi, tekeningen e.d. geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen en zijn niet bindend.
 2. Gebruiker heeft het recht om een offerte/aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering meer dan drie maanden is verstreken en de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.
 4. Behoudens andere vermelding, zijn alle vermelde prijzen exclusief verzend-, transport-, plaatsing-, installatie- en andere bijkomende kosten. Tevens zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de wederpartij een aanbieding of offerte accepteert onder voorbehoud of met wijzigingen, zal er niet eerder een overeenkomst tot stand komen dan nadat de gebruiker dit voorbehoud of deze wijziging(en) schriftelijk heeft geaccepteerd.
 6. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.


Artikel 3 Levering

 1. 1. Levering geschiedt "af magazijn". Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een redelijke termijn van minimaal 30 dagen van levering.
 2. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening van de wederpartij op te slaan, gedurende 30 dagen na het verstrijken van deze termijn is gebruiker gerechtigd de zaken aan een derde te leveren dan wel te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
 3. Levering geschiedt alleen franco indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en wel op één door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 4. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.


Artikel 4 Transport

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening van de wederpartij, óók indien franco levering is overeengekomen.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen.


Artikel 5 Reclames / Retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare gebreken worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht. Indien ten aanzien van de betreffende zaken sprake is van een verborgen gebrek, dient dit binnen 8 dagen na ontdekking dan wel binnen 8 dagen nadat het verborgen gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de wederpartij niet bij de aflevering is geconstateerd en redelijkerwijs ook niet geconstateerd had kunnen worden.
 2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en vervalt elk recht op reclame.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien de wederpartij gebruiker hiertoe niet in staat stelt, vervalt elk recht op reclame.
 5. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 6. Indien tijdig en terecht is gereclameerd en de geleverde goederen zijn geretourneerd, zal gebruiker voor een kostenloze herlevering of heruitvoering zorgdragen, dan wel aan de wederpartij de geretourneerde goederen crediteren, zulks ter keuze van gebruiker.
 7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.


Artikel 6 Aansprakelijkheid / garantie

 1. Indien zich in de geleverde producten kennelijke materiaal-, en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die materialen kosteloos te vervangen.
 2. Adviezen en voorlichting door de gebruiker over gebruik en toepassing van de door haar geleverde producten ontslaan de wederpartij niet van haar eigen verplichtingen tot onderzoek en proefneming. Aansprakelijkheid voor de gegeven adviezen en voorlichting wordt door de gebruiker niet aanvaard.
 3. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade/- storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden.
 4. Voor handelen en/of nalaten van de gebruiker en/of diens personeelsleden en/of door de gebruiker ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover bij de gebruiker en/of diens personeelsleden sprake zou zijn van opzet, grove schuld of grove nalatigheid.
 5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
 6. Op garantie kan alleen een beroep worden gedaan indien de koopprijs volledig is voldaan.
 7. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
  a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de gebruiker gegeven instructies en/of adviezen, onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld.
 8. Gebruiker verstrekt een garantie van één jaar vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld. Indien en voor zover op het geleverde door een fabrikant garantie wordt gegeven, is deze fabrieksgarantie (inclusief de bijbehorende garantievoorwaarden) met uitsluiting van de onderhavige garantievoorwaarden van toepassing.
 9. De garantie vervalt indien:
  - reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat gebruiker hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven;
  - het geleverde naar het oordeel van gebruiker onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
  - typenummers, serienummers, garantiestickers, garantiebewijzen en/of aankoopbon zijn beschadigd, verwijderd en/of gewijzigd;
  - defecten zijn ontstaan door het verkeerd aanbrengen van hulpmiddelen (waaronder begrepen batterijen), het aansluiten van andere apparatuur, het niet volgens de voorschriften installeren van geschikte apparatuur en het gebruik en/of plaatsen in afwijkende omgevingscondities;
  - defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken;
  - de meegeleverde documentatie en verpakking niet voorhanden is.
 10. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op door de gebruiker geleverde voertuigen. Indien en voor zover er op door de gebruiker geleverde voertuigen garantie wordt gegeven, zullen de specifiek voor het betreffende voertuig geldende garantiebepalingen van toepassing zijn. Daarnaast zijn de garantiebepalingen niet van toepassing op verbruiksartikelen of slijtageonderdelen van het geleverde.


Artikel 7 Betaling

 1. 1. Betaling dient binnen dertig dagen na de factuurdatum netto contant te geschieden.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  a. zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter hoogte van anderhalf procent per maand, waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt berekend.
  b. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen (waaronder de kosten van een faillissementsaanvrage) verschuldigd zijn met een minimum van € 450,=.
 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 8 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid


Artikel 9 Compensatie / verrekeningArtikel 10 Eigendomsvoorbehoud/pand/warrantage

 1. Alle verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat alle vorderingen van de gebruiker op de wederpartij zijn voldaan, waaronder de betaling van de koopprijs van de betreffende producten c.q. andere producten, schadevergoeding, rente en incassokosten.
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen. De wederpartij is bij een beroep op het eigendomsvoorbehoud gehouden om het geleverde op het eerste verzoek van gebruiker te retourneren.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 4. De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als een toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.


Artikel 11 Annulering / Ontbinding

 1. De wederpartij heeft het recht om binnen veertien dagen na het totstandkomen > van een overeenkomst de overeenkomst kosteloos te annuleren, indien er nog geen levering heeft plaatsgevonden.
 2. Indien na de totstandkoming de koopovereenkomst niet binnen de onder 1 genoemde termijn wordt geannuleerd, er nog geen levering heeft plaatsgevonden en de wederpartij geen nakoming van de overeenkomst meer wenst, is de wederpartij gehouden de schade die de gebruiker dientengevolge lijdt, te vergoeden. Deze schade bedraagt minimaal 30% van de totaalprijs van de gesloten overeenkomst.
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


Artikel 12 Wanprestatie / verzuim

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan een niet toerekenbare tekortkoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovengenoemde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van een niet toerekenbare tekortkoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.


Artikel 13 Verrichten van werkzaamheden

 1. Indien gebruiker en de wederpartij een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden hebben gesloten, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden ten aanzien van de levering van zaken zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 2. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
  a. ingeval van wijzigingen van de overeenkomst;
  b ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voorzover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien;
  c. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
  d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  e. in de gevallen waarin verrekening van meer en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven.


Artikel 14 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter


Betaal keurmerkenwebmaster © viraggio
inr18650-2600-3c-small
Artikelcode: 87204260
€ 3.50
Condities
Prijslijst
Retouren & Garantie
Reactie form.
Algemene voorwaarden
Contact